Analyser og prognoser for epidemiens udvikling

Vi opdaterer ikke længere denne side

Vi arbejder i øjeblikket på at lukke covid-19-sitet. Nogle data vil forsvinde, andre vil blive flyttet til andre sites eller dashboards. Arbejdet foregår i perioden medio august til medio december 2023.

Har du spørgsmål, kan du skrive til os på kommunikation@ssi.dk

Estimerede tilfælde ved 100.000 daglige tests i perioden fra marts 2020 til den 7. juli 2021

Figur 14.1 nedenfor viser antal estimerede daglige nye covid-19-tilfælde ved 100.000 daglige tests (sort linje) samt antal daglige covid-19-relaterede nye indlæggelser fra marts 2020. Der ses ugentligt udsving i testaktiviteten hvilket gør det vanskeligt at tolke daglige nye covid-19-tilfælde.

Gruppen for matematisk modellering af covid-19, har udviklet en metode til at justere antal daglige nye covid-19-tilfælde for testaktivitet. Dette gøres ved at opløfte det daglige bekræftede antal covid-19-tilfælde i korrektionsfaktoren β. Det estimerede β opsummerer de komplicerede forhold, der afgør hvilket udsnit af befolkning, der bliver testet. Det er altså forventeligt, at estimatet af β vil ændre sig i fremtiden, hvis teststrategien ændres. Dette kunne for eksempel være hvis antal prøver øges markant, eller hvis prøver i større eller mindre grad rettes mod specifikke grupper. β estimeres hver uge i forbindelse med opdateringen af figuren. Regnemetoden er beskrevet i detaljer i ekspertrapporten ”Incidens og fremskrivning af covid-19 tilfælde”.

Af figuren fremgår det, at omkring 1. april, estimeres det, at der ville have været 3.500 covid-19-tilfælde, hvis der dagligt var blevet testet 100.000. Det vil ligeledes betyde at hvis der testes 100.000 en dag, vil det estimerede og faktiske antal covid-19-tilfælde, være ens.

Figur 14.1 Estimerede covid-19-tilfælde pr. dag, ved 100.000 daglige tests (sort linje) samt antal daglige covid-19-relaterede nye indlæggelser (prikker) fra marts 2020

Estimerede covid-19-tilfælde pr. dag, korrigeret for antal tests, fra marts 2020

Regionale 14-dage fremskrivninger for antal daglige nye covid-19-tilfælde

Ekspertgruppen for matematiske modelberegninger har besluttet at indstille offentliggørelsen af de regionale 14-dages fremskrivninger. Det har vist sig, at det i høj grad er tilfældige og lokale sygdomsudbrud samt konkrete testinitiativer, der har betydning for hvor mange tilfælde af covid-19 som rapporteres. Dette blev ikke mindst tydeligt, da der blev testet meget intensivt i Nordjylland som en del af indsatsen for at bringe smitten med minkvarianter af coronavirus under kontrol. Den form for ændringer i sygdomsforekomst og teststrategi tager den nuværende model for fremskrivning ikke højde for. Den kommende testning i vestjyske kommuner og i Københavns omegn forventes på samme vis at udfordre de nuværende modeller og dermed gøre det vanskeligt at anvende fremskrivningerne.

I forlængelse af ovenstående skal det understreges, at fremskrivningerne aldrig har været tænkt som egentlige forudsigelser, men derimod fremskrivninger af situationen baseret på data fra de seneste 11 dage. Denne fremskrivning var baseret på en antagelse om, at der ikke skete ændringer i tiltag eller adfærd i den periode, som modellen dækker. Erfaringen har lært os, at både sygdomsforekomst, tiltag og adfærd kan ændre sig hurtigt.

Modelgruppen vil arbejde videre på at udvikle metoder, der bidrager til overvågning af smitten med covid-19.

Fremskrivningerne skal bidrage til den løbende risikovurdering og evaluering af effekt af indførte tiltag.

Det skal bemærkes, at det typisk vil vare to uger fra en adfærdsændring i befolkningen indtræder til, at det kan observeres i de regionale fremskrivninger. Det skyldes, at der går omkring en uge fra ændringer i adfærd, til at der ses et fald i antal positive tilfælde, og yderligere nogle dage før den estimerede vækstrate tilpasses den nye adfærd.

Det skal desuden understreges, at der altid vil være en række usikkerheder, når man ved hjælp af matematisk modellering forsøger at forudsige udviklingen af epidemien.

Hent tidligere ugers fremskrivninger for de fem regioner (uge 44-47)

Fakta om regionale fremskrivninger

De regionale fremskrivninger viser det forventede antal nye tilfælde per dag i hver af de fem regioner, i de kommende 14 dage, ved et givet antal test og uændret adfærd.

Antagelser

Fremskrivningerne baseres på den gennemsnitlige vækst i det daglige antal positive over de seneste 11 dage (korrigeret for antal test). Samt, at der i periode ikke ændres adfærd eller indføres nye tiltag til at begrænse smitten.

Metode

For hver region er medianen af antal test i de seneste fire uger anvendt som test-reference (angivet i titlen for hver graf), hvor antallet af daglige nye tilfælde er korrigeret for udsving i testintensitet.

Vækstraten for covid-19 følger i øvrigt befolkningens adfærd, og ændrer sig både lokalt og over tid. For at håndtere dette er der i modellen anvendt rullende Poisson regressioner baseret på vinduer på 11 dage.

En detaljeret beskrivelse af regnemetoden for de regionale 14-dage fremskrivninger, kan ses i rapporten Incidens og fremskrivning af covid-19 tilfælde (pdf).

Tidligere prognoser over epidemiens udvikling

Notat om aldersspecifik incidens af covid-19, den 2. maj (pdf)

Status og prognose for epidemiens fremtidige udvikling per den 30. marts (pdf)