Ekspertgruppe til udvikling af matematiske modeller ifm. covid-19

Ekspertgruppen har til formål at udvikle matematiske modeller til at belyse udviklingen af smittespredning i Danmark.

Denne side opdateres ikke mere

Vi arbejder i øjeblikket på at lukke covid-19-sitet. Nogle data vil forsvinde, andre vil blive flyttet til andre sites eller dashboards. Arbejdet foregår i perioden medio august til medio december 2023.

Har du spørgsmål, kan du skrive til os på kommunikation@ssi.dk

Sundheds- og Ældreministeriet bad i april 2020 Statens Serum Institut om at danne og lede en ekspertgruppe, der har til opgave at udvikle matematiske modeller til effektivt at belyse udviklingen i smittespredningen af covid-19, herunder belastningen af kritiske sygehusfunktioner, regionale fremskrivninger for antal nye covid-19 tilfælde samt effekten af myndighedernes tiltag for gradvis genåbning af samfundet.

Ekspertgruppen er sammensat af repræsentanter fra Danmarks Statistik, Danmarks Tekniske Universitet (DTU-Compute), Københavns Universitet (Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab & Institut for Folkesundhedsvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet), Niels Bohr Instituttet (Institut for Biocomplexity), Roskilde Universitet (Institut for naturvidenskab og Miljø), Aalborg Universitet (Department of Computer Science, Department of Electronic Systems) og Aarhus Universitet (HOPE-projektet, Department of Political Science).

Her kan du læse ekspertgruppens udgivelser:

Adgang til data, der anvendes i modelberegninger om covid-19

Ekspertgruppens modelberegninger baserer sig både på aggregerede anonyme data og pseudonymiserede personoplysninger. Af skemaet nedenfor fremgår de data, som ekspertgruppen anvender.

SSI har ikke lov til at offentliggøre alle de anvendte data. SSI må – efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven – ikke offentliggøre datasæt, der indeholder personoplysninger (fx følsomme oplysninger om enkeltpersoners helbred). Andre data er videregivet til SSI til brug for projektet med matematisk modellering af covid-19 under forudsætning af, at SSI ikke må videregive data til andre. 

Nogle af de anvendte data er stillet offentligt tilgængelige og kan hentes via link i skemaet.

Hvis man som forsker er interesseret i at ansøge om adgang til de øvrige data, som ekspertgruppen anvender, kan man henvende sig til de myndigheder og institutioner, som er ansvarlige for de enkelte datakilder dvs. kolonnen nedenfor ’Hvor stammer oplysningerne fra’. 

Forskere kan ansøge om adgang til data fra overvågning af covid-19 (datasættet ”covid-19 test”) og data fra de nationale sundhedsregistre (Landspatientregistret Register for udvalgte kroniske sygdomme, Yderregisteret, Det Centrale Personregister, Autorisationsregisteret og Sygesikringsregisteret) via Sundhedsdatastyrelsen og SSI. SSI og Forskerservice i Sundhedsdatastyrelsen har etableret en løsning til serviceringen af forskere, som har behov for covid-19-data til deres forskning. Læs mere om dette her. Aktuelt hastebehandles ansøgninger om data til covid-19 relaterede forskningsprojekter.

Kildekoden til ekspertgruppens modelberegninger kan hentes her.

Datasæt
Hvilken personkategori vedrører oplysningerne?
Hvilke oplysninger indeholder datasættet?
Hvor stammer oplysningerne fra?
Indlagte patienter med covid-19
Indlagte patienter, der har en covid-19-diagnose eller en positiv/afventende mikrobiologisk prøve for covid-19
Pseudonymiserede oplysninger, vedr. tidspunkt for indlæggelse, diagnose og mikrobiologiske prøvesvar

Regionerne.

Et anonymiseret datasæt kan hentes her (zip-fil).

covid-19 test
Personer, der har fået taget en prøve for covid-19
Pseudonymiserede oplysninger om svar på covid-19-prøven.
Statens Serum Institut.
covid-19 test (linelist)
Personer, der har fået taget en prøve for covid-19
Pseudonymiserede oplysninger om alder, køn, bopælskommune, svar på covid-19-prøven, evt. indlæggelsestidspunkt, brug af respirator, dødsårsag og øvrige diagnoser (fx kræft, hjertesygdom og graviditet), samt evt. vaccinationsstatus.
Statens Serum Institut: Sammenstilling af oplysninger fra MiBa, CPR-registret, Dødsårsagsregistret, Autorisationsregistret, Landspatientregistret, regionernes journalsystemer
Data fra 1813
Personer, der har kontaktet 1813 i perioden siden april 2020
Pseudonymiserede oplysninger vedr. opringningsårsag, herunder om der er tale om influenzalignende symptomer
Region Hovedstaden
Landspatientregistret
Personer, der har været i kontakt med sygehusvæsenet
Pseudonymiserede oplysninger vedr. tidspunkt for indlæggelse, indlæggelsesafdeling og diagnoser
Sundhedsdatastyrelsen
Register for udvalgte kroniske sygdomme (RUKS)
Personer med en eller flere af følgende diagnoser: Astma, demens, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), leddegigt, osteoporose (knogleskørhed), skizofreni, Diabetes (type 1 og 2)
Pseudonymiserede oplysninger om diagnoser og varighed
Sundhedsdatastyrelsen
Yderregisteret
Sundhedsfaglige, der har et ydernummer
Pseudonymiserede oplysninger om speciale, kapacitet, praksisform, mv.
Sundhedsdatastyrelsen
Det Centrale Personregister
Hele populationen
Pseudonymiserede oplysninger vedr. bopæl og familierelationer
Sundhedsdatastyrelsen
Autorisationsregisteret
Sundhedsfaglige, der har en autorisation
Pseudonymiserede oplysninger om speciale, tidsperiode mv.
Sundhedsdatastyrelsen
Sygesikringsregisteret
Personer, der har modtaget en ydelser fra almen praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter eller psykologer, samt personer, der har foretaget ydelsen
Pseudonymiserede oplysninger vedr. konsultationen, om modtageren (alder, køn, bopælsregion mv.) og om yderens speciale, ydernummer, praksisregion mv.)
Sundhedsdatastyrelsen
DREAM
Hele populationen Pseudonymiserede oplysninger om beskæftigelsesgrad, branche, ydelser, bopæls- og arbejdskommune, alder og køn.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Fravær og fremmøde i daginstitutioner og skoler
Ej oplysninger om enkeltpersoner
Svar på spørgeskemaer med tal for fremmøde og fravær i skoler og dagsinstitutioner, der udfyldes af institutionerne på ugebasis og historisk for de foregående 4 år.
Styrelsen for Læring og IT
Sygehusbelastning
Ej oplysninger om enkeltpersoner
Oplysninger om antal disponible senge, indlagte patienter i både almene og intensive senge, antal indlagte patienter med en diagnose for covid-19, antal respiratorer og antal indlagte, der benytter respiratorer. Oplysningerne er ikke personhenførbare
Regionernes patientjournaler
Trafikdata

Ej oplysninger om enkeltpersoner.

Data er aggregerede og kan ikke bruges til at belyse den enkelte persons bevægelser.

Oplysninger om antal rejsende med Rejsekort.
Rejsekort og Rejseplan
Oplysninger om trafikken over Øresundsbroen og Storebæltsbroen Sund og Bælt
Oplysninger om biler på udvalgte veje på Statsvejnettet og cyklister forskellige steder i landet Vejdirektoratet
Oplysninger om antal passagerer i Københavns Lufthavn og Billund Lufthavn Københavns Lufthavne og Billund Lufthavn
Oplysninger om biler ombord på forskellige færgeruter Danske Rederier
Data fra Nationalbanken
Ej oplysninger om enkeltpersoner
Grafer fra Nationalbanken over udvikling i økonomiske indikatorer for boligmarkedet, arbejdsmarkedet, trafik og forbrug
Nationalbanken
Aggregerede teledata
Ej oplysninger om enkeltpersoner
Aggregerede teledata vedr. bevægelse mellem og inden for postnumre. Data viser alene det totale antal rejser inden for og mellem kommuner, som typisk udgør titusinder eller hundredtusinder rejser for hver opgjorte tidsperiode. Data kan derfor ikke bruges til at belyse den enkelte persons bevægelser.
Telia, Telenor, TDC
Oplysninger om befolkningens adfærd
Ej oplysninger om enkeltpersoner
Aggregerede data fra spørgeundersøgelser om danskernes adfærd under corona.
Aarhus Universitet, HOPE-projektet
Sentinelovervågning Patienter hos udvalgte praktiserende læger Pseudonymiserede oplysninger om patienter med influenzalignende symptomer, samt det samlede antal patienter der har været til konsultation i praksissen Praktiserende læger
Influmeter Danskere, der har tilmeldt sig Influmeteret Pseudonymiserede oplysninger fra Influmeteret, hvor borgere kan selvrapportere oplysninger om influenzalignende symptomer. Køn, alder og postnummer registreres, men ikke CPR-nummer. Data er fra 2013-2020, men opdateres ikke længere Statens Serum Institut
covidmeter Danskere, der har tilmeldt sig covidmeteret  Pseudonymiserede oplysninger fra covidmeteret, hvor borgere kan selvrapportere oplysninger om covid-symptomer. Køn, alder og postnummer registreres, men ikke CPR-nummer Statens Serum Institut
Oplysninger om ansættelsesforhold Hele populationen Pseudonymiserede oplysninger om borgeres ansættelsesforhold Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Oplysninger om plejehjemsadresser Alle plejehjem i Danmark
Pseudonymiserede oplysninger om borgere, der bor på plejehjem, herunder om der er beboere, der har corona Statens Serum Institut
Oplysninger om sygdomsforløb Danskere, der har haft covid-19 og som har deltaget i interviewundersøgelsen Pseudonymiserede oplysninger om sygdomsforløb, eksempelvis sygdomslængde, fra frivilligt telefoninterview blandt udvalgte personer, der har haft covid-19.
Statens Serum Institut
Oplysninger om vaccinationsforløb
Alle danskere, der er blevet vaccineret
Pseudonymiserede oplysninger om vaccinestatus for borgere, herunder hvilken vaccine, de har modtaget.
Statens Serum Institut
Spørgeskemasvar på coronaprover.dk Personer, der har booket en test for covid-19 på coronaprover.dk
Pseudonymiserede oplysninger vedr. tidspunkt for prøvebooking, hvorvidt spørgeskemaet er blevet besvaret samt evt. besvarelse på spørgeskemaet
Statens Serum Institut
Data fra Den nationale prævalensundersøgelse
Personer, der er blevet tilbudt at deltage i Den Nationale Prævalensundersøgelse
Pseudonymiserede oplysninger vedr. tilbud om antistoftests, samt hvorvidt vedkommende har taget imod tilbuddet.
Statens Serum Institut

Listen er senest opdateret den 8. april 2021.