Opgørelser over smitteniveauet i kommuner og sogne

Her kan du finde tidligere publicerede filer over smitteniveau for alle kommuner og sogne. 

31. januar 2022 - er sat i bero
Obs. Med virkning fra den 1. februar 2022 stopper den daglige publicering af statusopgørelserne over smitteniveauet i kommuner og sogne. Baggrunden for det er, at modellen for, hvornår myndigheder anbefaler særlige smitteforebyggende tiltag for dagtilbud og grundskoler i kommuner og sogne ophører som led i udfasningen af alle covid-19-restriktioner.

Hvornår anbefales iværksættelse af særlige smitteforebyggende tiltag?

Modellen for, hvornår myndigheder anbefaler særlige smitteforebyggende tiltag for dagtilbud og grundskoler i kommuner og sogne er beskrevet i afsnittet "Kriterier" nedenfor.

Iværksættelse af særlige smitteforebyggende tiltag

Hvis kolonnen "Status grænseværdier" i filerne nedenfor bliver ændret til "Anbefaling om tiltag over grænseværdier," anbefales det, at kommunen eller sognet, det drejer sig om, iværksætter særlige smitteforebyggende tiltag fra næstkommende hverdag.

Ophør af anbefalinger om særligt smitteforebyggende tiltag

Når en kommune eller et sogn ikke længere anbefales at følge særligt smitteforebyggende tiltag, vil teksten i kolonnerne "Status grænseværdier" i filerne ændre sig til "Under grænseværdier." Ophør af anbefalinger om særligt smitteforebyggende tiltag er gældende fra samme dag, som filen med den ændrede status er offentliggjort.

For detaljeret beskrivelse henvises til filen "readme," der følger med datafilerne. 

Kriterier

I filerne fremgår det, hvilke kommuner og/eller sogne der anbefales at iværksætte en række særlige smitteforebyggende tiltag for dagtilbud og grundskoler ud fra en række faste kriterier.

Fra den 15. november 2021 gælder anbefalinger om, at kommuner indfører særlige smitteforebyggende tiltag, hvis følgende to kriterier er opfyldt:

  • der er 400 eller flere smittede pr. 100.000 borgere i kommunen
  • der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage.

For sogne gælder anbefalinger, hvis alle følgende tre kriterier er opfyldt:

  • Der er mere end 800 smittede pr. 100.000 borgere
  • Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage
  • Positivprocenten er på 3 procent eller mere.

Anbefalingerne ophører, når kommunen/sognet i syv dage i træk ikke på samme dag har været over de førnævnte kriteriers grænseværdier.

Som noget nyt indeholder smitteovervågningen fra og med den 6. september 2021 også oplysninger om den samlede vaccinetilslutning på sogne- og kommuneniveau. Informationen kan bruges som styringsredskab for kommunerne, da det forventes, at lokale udbrud primært vil opstå i områder eller på lokaliteter med lav vaccinationsgrad.

Her kan du se en oversigt over nuværende og tidligere gældende kriterier for nedlukning af kommuner og sogne.

Hvor finder jeg de data, som ligger til grund for, om en kommune eller et sogn anbefales af følge særlige smitteforebyggende anbefalinger?

Data finder du i den zip-fil, der kan downloades her på siden - se den røde boks nederst.

Opgørelsesmetoder før og efter 8. december 2021

Opgørelsesmetoden fra 8. december 2021

Fra onsdag den 8. december ændres den nuværende tre dages datatrunkering i 7-dags-incidensberegning til en to dages datatrunkering.

Det betyder, at data fremadrettet opgøres for den 7-dages periode, der ligger fra to til otte dage før offentliggørelsestidspunktet. Med trunkeringen tages der højde for, at der er en forsinkelse på registrering af alle testresultatdata for en given dag. Det har vist sig, at data er komplet nok efter 2 dage. Dermed kan tidstrohed for beregningen nu forbedres med én dag.

Ændringen betyder ligeledes, at der fra den 8. december 2021 og fremadrettet vil være overensstemmelse mellem kommune- og sognefilerne samt data på de interaktive dashboards på SSI’s hjemmeside.

Opgørelsesmetode brugt før 8. december 2021

Det er korrekt, at der var forskel på tallene i zip-filen og på det interaktive dashboard før 8. december 2021. Derfor skulle man alene se på data i zip-filen, for at få svar på om en kommune eller et sogn burde have implementeret særlige smitteforebyggende anbefalinger. 

Forskellene i tallene skyldes, at opgørelsesperioden var forskellig:

For at data i relation til grænseværdier for anbefalinger var så komplette som muligt, opgjorde man data for den 7-dages periode, der ligger fra tre til ni dage før offentliggørelsestidspunktet. Hermed blev der taget højde for, at der var en forsinkelse på registrering af alle testresultatdata for en given dag.

Denne forskydning i opgørelsesperioden betød, at der ville være forskel i dashboardets dagsaktuelle tal for incidens og antal smittede på kommuneniveau, samt de tal, der fremgår af zip-filen.

Zip-fil med data til automatikmodellen publiceres 3 dage efter den 7-dages periode, som data vedrører. 

Arkiv

Smitteniveau i kommuner og sogne, den 1. september 2021 - 31. januar 2022

Smitteniveau i kommuner og sogne, den 12. april 2021 - 31. august 2021