COVIDmeter: borgeres frivillige rapportering af symptomer på covid-19

COVIDmeter er en digital løsning, hvor borgere hver uge rapporterer om de har haft symptomer på covid-19. COVIDmeter bidrager dermed til information om udbredelsen af covid-19 i Danmark, herunder særligt blandt den del af befolkningen, der ikke er så syge, at de kontakter deres læge.

Opdateres hver torsdag kl. 14. 

Obs. På grund af et teknisk nedbrud hos leverandøren af COVIDmeter-data i uge 46, er antallet af besvarelser meget lavt i denne uge. Resultaterne for uge 46 skal derfor fortolkes med forsigtighed.

COVIDmeter logo

Hvad er COVIDmeter?

COVIDmeter bygger på en frivillig indsats fra borgere, der - uafhængigt af om de har søgt læge eller er blevet testet - ugentligt rapporterer, om de har haft symptomer eller ej. Dermed bidrager de til viden om spredningen af covid-19 i samfundet.

Alle der bor i Danmark kan være med - også selvom man allerede har været syg eller lige er blevet det. Alle deltagere bidrager med lige nyttige oplysninger, både de syge, dem som har været det, og de som måske bliver det. Læs mere om hvordan du tilmelder dig nederst på siden.

Denne uges resultater fra covid-19

Her følger aktuelle resultater fra COVIDmeter-overvågningen. I resultaterne medtages kun besvarelser fra borgere, der har rapporteret symptomer i mindst 3 uger.

Figur 1. Andelen af besvarelser fra deltagerne, der opfylder den aktuelle casedefinition for covid-19 pr. uge. Den grå farve angiver sikkerhedsintervallet for beregningen (mørkegrå 95%, lysegrå 99%)

Figur 1. Andelen af besvarere, der opfylder case-definitionen for COVID-19 pr uge. Det grå område viser 95% sikkerhedsintervallet for beregningen

Figur 2. Andelen af besvarelser der opfylder casedefinitionen for covid-19 pr. uge opdelt på regioner

Figur 2. Andelen af besvarere, der opfylder case-definitionen for COVID-19 pr uge opdelt på regioner

Hvordan vurderes det, hvilke symptomer, der sandsynligvis skyldes covid-19?

covid-19-patienter kan have mange forskellige symptomer. Det er derfor vanskeligt, alene baseret på indrapporterede symptomer at skelne mellem dem, der faktisk har haft covid-19 og dem, der har symptomer, der skyldes andre luftvejsinfektioner.

Til at vurdere om brugerne af COVIDmeter sandsynligvis har haft covid-19, er der lavet en særskilt analyse. Den bygger på data fra personer, der har haft symptomer og er testet positive for covid-19-virus, og personer der har haft symptomer, men som testede negative for covid-19-virus. Det drejer sig om data fra SSI's sentinelovervågning og fra SSI's interview med personer, der er testet positive for covid-19. Sentinelovervågningen indeholder oplysninger om symptomer for både covid-19-positive og -negative patienter, og interviewdata er baseret på telefoninterviews af tidligere covid-19-positive personer. Dette er beskrevet nærmere i trend- og fokusrapporten om covid-19 og symptomer. Disse data er blevet analyseret med en logistisk regressionsmodel. Modellen er estimeret på baggrund af 1.316 personers symptombillede, hvoraf 308 var covid-19-positive. Baseret på modellen er den kombination af symptomer, altså den casedefinition, der bedst prædikterer covid-19, blevet valgt.

Figur 3. Fordelingen af rapporterede symptomer blandt den seneste uges besvarelser, nederst, sammenlignet med symptomfordelingen i uge 15, øverst

Figur 3a. Fordelingen af rapporterede symptomer blandt den seneste uges besvarelser

Figur 3b. Fordelingen af rapporterede symptomer blandt den seneste uges besvarelser, nederst, sammenlignet med symptomefordelingen

Hvad viser figurerne?

Den andel af borgere, der hver uge opfylder den anvendte casedefinition (dvs. formentlig har haft covid-19), ud af samtlige, der har besvaret de ugentlige spørgeskemaer, vises i figur 1 og figur 2. Her kan man altså se udviklingen i selv-rapporteret sygdom i samfundet over tid.

Hvilke symptomer, der faktisk blev rapporteret i den seneste uge, vi har data for, vises i figur 3. Der sammenlignes med den første uge, hvor COVIDmeter var i brug.

I figur 4 kan man se alders- og kønsfordelingen på de borgere, der deltager og har besvaret symptom-spørgsmålene i minimum tre uger.

I figur 5 er besvarelserne opdelt i aldersgrupper – og man kan se hvilken andel i hver aldersgruppe der (formentlig, dvs. i henhold til casedefinitionen) har haft covid-19.

Figur 4. Antal personer, der har besvaret de ugentlige spørgsmål, opgjort på køn og alder

Figur 4. Antal personer, der har besvaret de ugentlige spørgsmål, opgjort på køn og alder

Figur 5. Antal besvarelser pr. 10-års aldersgruppe (søjler, nederst) samt andelen heraf, der opfylder casedefinitionen (kurve, øverst). Den grå farve angiver sikkerhedsintervallet for beregningen (mørkegrå 95%, lysegrå 99%)

Figur 5. Antal besvarelser pr 10-års aldersgruppe (søjler, nederst) samt andelen heraf, der opfylder case-definitionen (kurve, øverst). Den grå farve angiver sikkerhedsintervallet for beregningen (mørkegrå 95%, lysegrå 99%).

Hvordan er udregningerne lavet?

Princippet i COVIDmeter er, at man skal besvare spørgsmål om symptomer hver uge, uanset om man er rask eller har symptomer. I beregningerne her fraregnes derfor besvarelser fra borgere, der kun har rapporteret symptomer i færre end 3 uger. Den tekniske løsning af COVIDmeter er ny og endnu ikke fuldt udbygget. Data kan derfor ændre sig med tiden. Det kan vores viden om covid-19, og de symptomer sygdommen giver, også. Vi vil løbende arbejde på at forbedre casedefinitionen, efterhånden som vi får mere viden. Hvis flere borgere tilmelder sig, vil datagrundlaget blive bedre. Dermed vil vores beregninger blive mere præcise, og vi vil også kunne lave mere detaljerede opgørelser (mht. tid, alder og geografi). Borgerne besvarer typisk på forskellige ugedage. Af hensyn til uge-opgørelserne er hver enkelt besvarelse blevet henregnet til den uge, hvor der er flest tilhørsdage. covid-19-sygdom regnes fra den dag, de første symptomer opstod, ifølge besvarelserne. Der beregnes ny-indtrådt sygdom, dvs. en incidens og ikke en prævalens (hvis man har symptomer i flere uger, figurerer man kun i én uge, den første). Vi vil løbende genberegne opgørelserne, så vi forventer, at de her viste resultater vil kunne ændre sig, efterhånden som vi får flere data og et bedre grundlag at regne på. Den aktuelle casedefinition er senest revideret i uge 25 og baserer sig på 6 symptomgrupper. Symptomerne er: feber, ondt i halsen eller synkesmerter, nedsat eller ændret lugte- og smagssans, diarré/tynd mave, ondt i maven, hovedpine. Afhængigt af hvilken sammenhæng, det enkelte symptom indgår i, kan det enten prædiktere positivt eller negativt for covid-19.

Deltag i COVIDmeter

Jo flere, der deltager, jo bedre data får vi. Hvis du gerne vil deltage, skal du melde dig til via Sundhed.dk. Når du tilmelder dig løsningen, skal du angive nogle få baggrundsoplysninger om dig selv såsom din alder, køn og postnummer. Når du tilmelder dig, kan du vælge at oplyse din e-mailadresse. Så vil du hver uge modtage en påmindelses-mail med et link til spørgeskemaet. Derefter besvarer du hver uge spørgsmål om, hvorvidt du har følt dig syg, om du er blevet testet for covid-19 eller har haft kontakt til familie, venner eller bekendte med covid-19. Spørgsmålene tager ganske kort tid at besvare – også selvom du har været syg. For at svare skal man, af sikkerhedshensyn, logge ind med NemID.

Du tilmelder dig via sundhed.dk, hvor du logger på med NemID.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til COVIDmeter så ring på 4422 2080 eller skriv til: info@sundhed.dk

Læs om sygdommen covid-19.