Opgørelser over smitteniveauet i kommuner og sogne

Alle dage kl. 14 publiceres en fil for alle kommuner med testjusterede smitteniveauer (incidenser) for covid-19. Samtidig publiceres en fil for alle sogne med smitteniveauer.

Hvornår skal der lukkes og åbnes?

Figuren viser kriterierne for hhv. nedlukning og genåbning af kommuner og sogne. Modellen er også beskrevet i afsnittet "Model for nedlukning" nedenfor.

Grafik der viser kriterierne for nedlukning/genåbning af kommuner og sogne ifm. covid-19

Nedlukning

Hvis kolonnen ”Status for automatisk nedlukning” i filerne nedenfor bliver ændret til ”Nedlukket,” skal kommunen eller sognet, det drejer sig om, iværksætte nedlukning fra næstkommende hverdag.

Genåbning

Når en nedlukket kommune eller et nedlukket sogn skal genåbne, vil teksten ”Nedlukket” i filerne ændre sig til enten "Høj incidens, ikke nedlukket" eller "Lav incidens, ikke nedlukket." Genåbningen vil kunne ske samme dag, som filen med den ændrede status er offentliggjort.

For detaljeret beskrivelse henvises til filen "readme," der følger med datafilerne.

Til og med 9. april 2021 blev opgørelserne publiceret i PDF-format, og tallene blev kun opgjort for kommuner.

Beregning af smitteniveauet

For at kunne beregne en mere ensartet smitteforekomst af covid-19 på tværs af kommunerne, bør der tages højde for den aktuelle testaktivitet i den enkelte kommune. Derfor har en ekspertgruppe udviklet en model, hvor der kan korrigeres for testaktiviteten* på den enkelte kommunes smitteniveau. Variationer i testaktiviteten har nemlig betydning for, hvor mange tilfælde af covid-19 man finder og dermed for smitteniveauet. Jo mere man tester, desto flere tilfælde finder man – og jo mindre man tester, desto færre tilfælde finder man.

*Per 7. juli, 2021 er der ændret på værdien af den parameter (β), der anvendes til at tage højde for effekten af testaktiviteten på den observerede smitteforekomst i de enkelte kommuner (ændring fra 0,55 til 0,30). Dette indføres grundet ændringer i teststrategi og forventede antal udførte PCR-tests som følge af sommerferieperioden, flere vaccinerede borgere og lavere smitteforekomst i samfundet.

Læs nærmere beskrivelse af værdien β og testreferencen i notatet ovenfor om model for korrektion af testaktiviteten.

I filen om kommuner er opgjort

 • testjusterede incidenser
 • antal bekræftede tilfælde over syv dages perioden.

I filen om sogne er opgjort

 • (syv dages) incidenser
 • antal bekræftede tilfælde over syv dages perioden
 • andel bekræftede tilfælde af de testede (positivprocenten) over syv dages perioden.

Bemærk, at incidenser for sogne ikke er testjusterede, fordi mængden af data er for lille.

Model for nedlukning

I filerne fremgår det, hvilke kommuner og/eller sogne, der skal nedlukke, og hvilke der kan være tæt på at skulle nedlukke ud fra en række faste kriterier.

Fra den 16. juli 2021 skal kommuner nedlukke, hvis følgende to kriterier er opfyldt:

 • der er 500 eller flere smittede pr. 100.000 borgere i kommunen (testjusteret)
 • der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage.

Og sogne skal nedlukke, hvis alle følgende tre kriterier er opfyldt:

 • Der er mere end 1.000 smittede pr. 100.000 borgere
 • Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage
 • Positivprocenten er på 3 procent eller mere.

Nedlukkede kommuner/sogne kan genåbne, når kommunen/sognet i syv dage i træk ikke på samme dag har været over de grænseværdier, der er gældende på kommune- og sogneniveau.

Her kan du læse mere om de tidligere gældende kriterier for nedlukning af kommuner og sogne.

Hvor finder jeg de data, som ligger til grund for, om en kommune eller et sogn skal lukke eller åbne?

Data, der anvendes i modellen for nedlukning og genåbning, finder du i den zip-fil, der kan downloades her på siden - se den røde boks nederst.

Hvorfor er der forskel på data i zip-filen, og de data jeg finder på det interaktive dashboard?

Det er korrekt, at der er forskel på tallene i zip-filen og på det interaktive dashboard. Derfor skal man alene se på data i zip-filen, for at få svar på om en kommune eller et sogn skal nedlukke/genåbne.

Der er to forhold, som forklarer forskellen i tallene: 

 • Opgørelsesperioden er forskellig
  For at data i relation til nedlukning/genåbning er så komplette som muligt, opgøres data for den 7-dages periode, der ligger fra tre til ni dage før offentliggørelsestidspunktet. Hermed tages der højde for, at der er en forsinkelse på registrering af alle testresultater data for en given dag.
  Denne forskydning i opgørelsesperioden betyder, at der vil være forskel i de dagsaktuelle tal for incidens og antal smittede på kommuneniveau, der præsenteres på vores dashboard, og de tal, der fremgår af zip-filen.

Grafik der at data til modellen for nedlukning/genåbning publiceres 3 dage efter den 7-dages periode som data vedrører

 • Incidens vs. testjusteret incidens
  En anden forskel er, at incidens i relation til nedlukning/genåbning på kommune niveau er testjusterede. Det gøres for at kunne beregne en mere ensartet smitteforekomst af covid-19 på tværs af kommuner med forskellig testaktivitet.
  Testaktiviteten har betydning for, hvor mange tilfælde af covid-19 man finder og dermed for smitteniveauet. Bemærk, at data for sogne ikke er testjusteret fordi datamængden er for lille.

Download seneste statusopgørelser over smitteniveauet i kommuner og sogne

Opdateres alle dage kl. 14.

Download her

Arkiv

Smitteniveau i kommuner og sogne, den 12. april 2021 og frem