Ugentlige opgørelser med overvågningsdata

Her kan du finde ugentlige opgørelser, som ikke findes på SSI's dashboard. Det drejer sig bl.a. om indlagte fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet, positive og testede inden for forskellige brancher, tilfælde blandt plejehjemsbeboere samt tal for regionerne.

Opdateres hver tirsdag kl. 14.00

Indlæggelser

Find dagens tal (tidligere tabel 2.1) for antal covid-19-relaterede indlæggelser, heraf på intensiv og heraf på intensiv og i respirator samt dagens tal (tidligere tabel 2.2) for udviklingen i antal patienter indlagt med bekræftet covid-19 gennem de seneste 7 dage på det regionale dashboard.           

Tabel 2.3 og 2.4 viser henholdsvis antal indlagte og indlagte på intensiv afdeling fordelt på køn, alder og komorbiditet. Data er baseret på regionernes IT-systemers daglige øjebliksbilleder, som sendes hver dag kl. 7 og 15 og Landspatientregistret (LPR) samt Registeret for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser, RUKS. Indlæggelser omfatter patienter, der har været registreret i mindst ét øjebliksbillede, eller som ifølge LPR er eller har været indlagt mere end 12 timer.

Indlæggelser registreret i LPR på intensivafdeling inkluderes også, når de varer mindre end 12 timer. En indlæggelse er talt med, når patienten blev indlagte inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive SARS-CoV-2 prøve. Se mere om definitionen af indlæggelser her. Tilstedeværelse af en komorbiditet (person med underliggende sygdom) er i denne sammenhæng defineret ved en hospitalskontakt inden for de seneste 5 år med bl.a. følgende diagnoser: Diabetes type 1 og 2, cancer, kronisk lungesygdom (KOL), hjerte-kar-sygdomme, hæmatologiske sygdomme, astma, demens og leddegigt.

Tabel 2.3 Indlagte covid-19-tilfælde fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet 

Indlagte covid-19-tilfælde fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet 

*Tomme celler betyder ingen eller få tilfælde, som ikke præsenteres af diskretionshensyn til patienterne.

**Korte indlæggelser <12 timer fra de daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer er adskilt her. I Landspatientregistret defineres indlæggelser som hospitalskontakter >12 timer. Da covid-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt og også anvendes til at monitorere hvor mange senge, der dagligt er optaget af covid-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter, som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter, som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer, er inkluderet. Patienter, som har været på intensivafdeling i <12 timer, og patienter, som døde inden for 12 timer efter indlæggelse, vises ikke i denne opgørelse for korte indlæggelser.

(Datakilde: Landspatientregistret, daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer, Sundhedsdatastyrelsen samt Registeret for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser, RUKS, Sundhedsdatastyrelsen).

Tabel 2.4 Indlagte covid-19-tilfælde på intensiv afdeling fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet 

Indlagte covid-19-tilfælde på intensiv afdeling fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet  

(Datakilde: Landspatientregistret, daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer, Sundhedsdatastyrelsen samt Registeret for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser, RUKS, Sundhedsdatastyrelsen)

Dødsfald, dødelighed og komorbiditet

I denne sektion findes:

  • opgørelser over dødelighed
  • det samlede antal dødsfald opgjort på køn, alder og komorbiditet

Dødelighed
Statens Serum Institut overvåger løbende dødsfald relateret til covid-19 ved hjælp af daglige tal for registrerede dødsfald fra CPR-registeret kombineret med covid-19 testresultater.

Læs mere om overvågningsmetoder og fortolkning af data i notatet: Overvågning af dødelighed i Danmark under covid-19 epidemien

Dødeligheden i Danmark følges desuden via EuroMOMO, som også indeholder data for en række andre europæiske lande.

Her kan du gå direkte til de danske tal for dødelighed.

Dødsfald og komorbiditet
Statens Serum Institut overvåger dødsfald blandt covid-19-tilfælde fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet. 

*Komorbiditet er, når en patient på samme tid har en eller flere indbyrdes uafhængige sygdomme eller lidelser, som kan være en risikofaktor for at få alvorlig sygdom og for at dø af covid-19.

I tabellen defineres komorbiditet, når en person indenfor de seneste fem år også har fået en anden diagnose fx diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdomme (blodsygdomme).

At en person er død med komorbiditet, betyder derfor ikke, at den afdøde alligevel ville være død af sin anden sygdom/lidelse. Det betyder til gengæld, at de afdøde personer havde en anden sygdom også, på det tidspunkt de døde inden for 30 dage efter positiv prøve for SARS-CoV-2. Det er dog interessant at kende antallet af døde med komorbiditet, da personer med komorbiditet kan have større risiko for alvorlig sygdom og død. 

Tabel 3.1 Dødsfald blandt covid-19-tilfælde fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet 

Dødsfald blandt covid-19-tilfælde fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet 

(Datakilde: Statens Serum Institut)

Mulige covid-19-udbrud på grundskoler

Data over mulige covid-19-udbrud på grundskoler er sat i bero pr. 21. september 2022. Det skyldes den meget lave testaktivitet, som giver et misvisende billede af udbrud i skolerne.
 
Datagrundlaget har ikke været opdateret med skoleåret 2022/23, hvorfor elever, der er gået ud af 9. og 10. klasse har været inkluderet, og de nye elever i 0. klasse ikke har været inkluderet i opgørelserne siden skolestart (uge 32).
 
Vi henviser i stedet til vores covid-19-dashboards, hvor man kan se forekomsten af positive PCR-test fordelt på blandt andet aldersgrupper.

Covid-19 på plejehjem

I denne sektion findes:

  • Plejehjemsbeboere, som er testet positiv for covid-19 over tid.
  • Antal testede og bekræftede covid-19-tilfælde blandt plejehjemsbeboere i alt og fordelt på vaccinationsstatus samt dødsfald blandt beboere med covid-19.
  • Antal plejehjem med bekræftede tilfælde og antal plejehjem med testede beboere.

I overvågningen af covid-19 er der særligt fokus på sårbare grupper, herunder plejehjemsbeboere, da de i kraft af alder og komorbiditet er i risikogruppen for alvorlig infektion.

Ved at koble adresseinformation på testede personer og bekræftede covid-19-tilfælde med plejehjemsadresser, er det muligt at få et overblik over covid-19 på plejehjem og følge udviklingen.

I Danmarks 98 kommuner er der omkring 930 plejehjem med over 40.000 beboere. Listen af plejehjemsadresser er udarbejdet og vedligeholdt af Sundhedsdatastyrelsen på baggrund af plejehjemsadresser, fra Plejehjemsoversigten, og cpr-registret. I Plejehjemsoversigten skal alle plejehjem, efter § 192 i serviceloven, plejeboliger fortrinsvis for ældre og friplejeboliger være registreret. Der kan være mangler, og opgørelsen vil ikke nødvendigvis have samme fuldstændighed som opgørelser baseret på nationale registre, men vurderes dog at være tæt på fuldt dækkende. Listen over plejehjem kan findes her. Kommuner opfordres til at melde ind, hvis de bliver opmærksomme på manglende plejeboliger i opgørelsen. Ældre som bor i ældrebolig tilknyttet et plejehjem, medregnes ikke i overvågningen.

Læs mere om covid-19 og plejehjem i Epidemiologisk trend og fokus 24. april 2020

Figur 7.1 Plejehjemsbeboere med bekræftet covid-19 fordelt på prøvetagningsdato

Plejehjemsbeboere med bekræftet covid-19 fordelt på prøvetagningsdato 

(Datakilde: Statens Serum Institut)

Tabel 7.1 Antal bekræftede covid-19-tilfælde blandt plejehjemsbeboere i alt og fordelt på dødsfald blandt beboere med covid-19, antal plejehjem med bekræftede tilfælde, antal tests blandt plejehjemsbeboere og antal plejehjem med testede beboere.

Antal plejehjemsbeboere, dødsfald og plejehjem med covid-19-positive beboere, samt antal testede beboere og plejehjem per uge 

(Datakilde: Statens Serum Institut)

Opgørelserne i tabel 7.1 publiceres hver tirsdag i filen med overvågningsdata (zip-csv). Her er der desuden data længere tilbage i tiden end de 5 uger, der fremgår af tabel 7.1.

Kontakttal

Forbehold for tolkningen af kontakttallet

I løbet af foråret, og efter skoleferiens begyndelse er der sket store ændringer i måden, vi lader os teste på. Dette påvirker kontakttallet, der anvendes til at vurdere udviklingen af epidemien. Kontakttallet skal derfor aflæses med forbehold for usikkerheder og bias, der ikke tidligere har været gældende.

Siden begyndelsen af foråret 2021 er der sket en udvikling i mønstret for daglige tests, hvor vi både har set store udsving i antallet af daglige tests og forskelle i, hvem der lader sig teste på de forskellige ugedage. Dette skyldes både det store antal screeningstests, der foretages på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, og i forbindelse med brugen af coronapas. Modellen kompenserer i nogen grad for dag til dag variationer i testaktiviteten, dog ses der store systematiske udsving i kontakttallet på forskellige ugedage. Til eksempel er der mange, der testes torsdag for at få et coronapas, der varer weekenden ud. Dette afspejler sig i et lavere kontakttal i udregningerne søndag og mandag, idet der i beregningerne for kontakttallet er indlagt tre dages datatrunkering, dvs. at de seneste tre dages data ikke inkluderes for at sikre, at alle dagens tests er indrapporteret. Omvendt er kontakttallet, der udregnes torsdag og fredag typisk over 1, hvilket afspejler testmønstrene for søndag og mandag, hvor der tages færre tests.

Testdynamikkerne ændrer sig forventeligt i takt med at flere opnår coronapas efter vaccination, hvorfor udsvingene i kontakttallet også forventes at ændres i den kommende periode.

Derudover er den optimale værdi for korrektionsfaktoren β faldet. Værdien af β afhænger af, hvorfor personer bliver testet, og et højt antal screeningstests har gjort, at den optimale værdi for β er faldet. Det er planlagt, at β-værdien løbende skal gen-estimeres for at passe til den aktuelle testsituation, men det kan ikke udelukkes, at det vil skabe usikkerheder og bias på kontakttallet, hvis β-værdien ikke er optimal.

Hvad betyder "kontakttallet"?

Status for en epidemi vurderes bl.a. ud fra kontakttallet (tidligere kaldt ’smittetrykket’) samt antallet af nye smittede eller indlagte. Kontakttallet er en epidemiologisk indikator, der beskriver hældningen af epidemikurven. Kontakttallet er et gennemsnit af det antal personer en smittet smitter i den aktuelle befolkning. Kontakttallet afspejler, hvor gode folk er til at holde afstand og vaske hænder samt hvor mange, der er immune. Kontakttallet siger derimod ikke noget om, hvorvidt der er mange eller få, der er smittede.

Hvis kontakttallet er over 1 vokser epidemien, hvis det er under 1, aftager epidemien. I en epidemisituation med lav forekomst af smitte vil svingninger omkring 1 være forventeligt. Hvis kontakttallet er i vedvarende stigning, er der grund til særlig opmærksomhed.

Læs mere om definition og beregning af kontakttal i sektionen Kontakttal og prognoser på covid-19-udbrudssiden og i ekspertrapporten Incidens og fremskrivning af covid-19-tilfælde (pdf), samt Epidemiologisk trend- og fokusrapport om covid-19 og kontakttal (pdf).

Måden vi udregner kontakttal på

Kontakttal kan beregnes på forskellige måder. Nedenfor vises det nyeste beregnede kontakttal baseret på bekræftede covid-19-tilfælde, korrigeret for tests. Regnemetoden er beskrevet detaljeret i ekspertrapporten Incidens og fremskrivning af covid-19-tilfælde (pdf). I kontakttallet  indgår ikke, som tidligere, en hensyntagen til om de bekræftede covid-19-tilfælde var smittet i udlandet. Oplysninger om rejseaktivitet er fortsat mangelfulde, og denne ændring har derfor kun meget lille betydning for beregningen af det aktuelle kontakttal. Der arbejdes på, at der også kan tages højde for tilfælde smittet i udlandet, i den nye metode til beregning af kontakttallet. 

Testresultater for gennemførte test på en given dag, indrapporteres løbende i de efterfølgende dage. Først efter tre døgn, vurderes der at være tilstrækkeligt indrapporterede testresultater, til at kunne beregne aktuelle kontakttal. Derfor udelades de seneste tre dages datapunkter i beregninger af kontakttallene, opgjort på en given dag.

Faktaboks for beregning af kontakttallet for bekræftede tilfælde

Kontakttallet for bekræftede tilfælde korrigeres for testaktivitet, ved at opløfte det daglige bekræftede antal covid-19-tilfælde i korrektionsfaktoren β.

Det estimerede β opsummerer de komplicerede forhold, der afgør hvilket udsnit af befolkning, der bliver testet. Det er altså forventeligt, at estimatet af β vil ændre sig i fremtiden, hvis teststrategien ændres. Dette kunne for eksempel være hvis antal prøver øges markant, eller hvis prøver i større eller mindre grad rettes mod specifikke grupper.

I beregningen af kontakttallet for bekræftede tilfælde, indgår en antagelse om en generationstid på 4,7 dage, som er antal dage fra at et primært tilfælde bliver smittet til et sekundært tilfælde bliver smittet. Herudover er der indlagt en tidsforskydelse på 7 dage, som følge af den periode der går fra, at en person smittes, til denne bliver testet positiv. Kontakttallet afspejler således de smittebegivenheder der har fundet sted.

Kontakttallet udglattes over en periode på 7 dage for at mindske tilfældige fluktuationer fra dag til dag. Det betyder i praksis, at det senest beregnede kontakttal er baseret udelukkende på tidligere datapunkter, altså en udglatning bagudrettet i 7 dage. Derefter vil udglatningen være tiltagende symmetrisk i midten af tidsrækken, for til sidst at aftage eksponentielt. Metoden til udglatning forbedrer derved løbende estimaterne af kontakttallet. Det betyder også, at der hver uge kan forventes ændringer i de historiske kontakttal, som skyldes denne udglatning. Som et eksempel kan ses, at et tidligere estimeret kontakttal ændrer sig med en decimal fra uge til uge. Der er altså tale om små ændringer, der forventeligt vil ligge inden for det estimerede sikkerhedsinterval for kontakttallet.

Figur 12.1 Kontakttal estimeret på prøvedatoer for bekræftede covid-19-tilfælde i Danmark, korrigeret for ændringer i testaktivitet

Kontakttallet udglattes løbende over en periode på 7 dage for at mindske tilfældige fluktuationer fra dag til dag. Det betyder i praksis at tidligere estimerede kontakttal kan ændre sig fra uge til uge, men forventeligt vil ligge inden for det estimerede sikkerhedsinterval for kontakttallet. Læs nærmere i faktaboks for beregning af kontakttallet for bekræftede tilfælde.

Figur 12.1 Kontakttal estimeret på prøvedatoer for bekræftede covid-19-tilfælde i Danmark, korrigeret for ændringer i testaktivitet 

(Datakilde: Statens Serum Institut)

Tallene bag figur 12.1 findes i en fil med overvågningsdata (zip-csv-fil), som kan downloades. 

Figur 12.2 Vækstraten for antal daglige nye indlæggelser i procent. Vækstraten afspejler smittebegivenheder der har fundet sted 10 dage tidligere

Figur 12.2 Vækstraten for antal daglige nye indlæggelser i procent. Vækstraten afspejler smittebegivenheder der har fundet sted 10 dage tidligere 

(Datakilde: Statens Serum Institut)

Vækstraten for daglige nye indlæggelser beskriver tilvæksten i antal nye indlæggelser i procent per dag. Der går ca. 10 dage fra, at en person smittes, til denne evt. bliver indlagt på hospitalet. Vækstraten i nye indlæggelser afspejler således smittebegivenheder der har fundet sted ca. 10 dage tidligere. Derudover udglattes vækstraten løbende over en periode på 7 dage for at mindske tilfældige fluktuationer fra dag til dag. Det betyder i praksis at tidligere estimerede vækstrater kan ændre sig fra uge til uge, men forventeligt vil ligge inden for det estimerede sikkerhedsinterval.

Vækstraten estimeres ud fra udviklingen i det daglige antal nye indlæggelser (se ekspertrapporten Incidens og fremskrivning af covid-19 for metode). Data for indlæggelser publiceres dagligt i filen Newly_admitted_over_time som er baseret på indlæggelser registreret i Landspatientregisteret samt øjebliksbilleder for indlagte, der indrapporteres fra regionerne dagligt.

Overvågningsdata vedr. covid-19