Ugentlige opgørelser med overvågningsdata

Denne side opdateres ikke mere

Vi arbejder i øjeblikket på at lukke covid-19-sitet. Nogle data vil forsvinde, andre vil blive flyttet til andre sites eller dashboards. Arbejdet foregår i perioden medio august til medio december 2023.

Har du spørgsmål, kan du skrive til os på kommunikation@ssi.dk

29. marts 2023 -  er sat i bero
Fra tirsdag den 28. marts 2023 bliver denne side ikke længere opdateret. Opgørelser over indlæggelser og død kan du fremover finde på SSI’s regionale covid-19 dashboard. Data om covid-19 på plejehjem er flyttet til siden: Download fil med overvågningsdata under fanen ’filer med covid-19-opgørelser fra dashboardet (zip-csv), den 8. marts 2021 og frem’.

 

Indlæggelser

Find dagens tal (tidligere tabel 2.1) for antal covid-19-relaterede indlæggelser, heraf på intensiv og heraf på intensiv og i respirator samt dagens tal (tidligere tabel 2.2) for udviklingen i antal patienter indlagt med bekræftet covid-19 gennem de seneste 7 dage på det regionale dashboard.

Tabel 2.3 og 2.4 viser henholdsvis antal indlagte og indlagte på intensiv afdeling fordelt på køn, alder og komorbiditet. Data er baseret på regionernes IT-systemers daglige øjebliksbilleder, som sendes hver dag kl. 7 og 15 og Landspatientregistret (LPR) samt Registeret for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser, RUKS. Indlæggelser omfatter patienter, der har været registreret i mindst ét øjebliksbillede, eller som ifølge LPR er eller har været indlagt mere end 12 timer.

Indlæggelser registreret i LPR på intensivafdeling inkluderes også, når de varer mindre end 12 timer. En indlæggelse er talt med, når patienten blev indlagte inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive SARS-CoV-2 prøve. Se mere om definitionen af indlæggelser her. Tilstedeværelse af en komorbiditet (person med underliggende sygdom) er i denne sammenhæng defineret ved en hospitalskontakt inden for de seneste 5 år med bl.a. følgende diagnoser: Diabetes type 1 og 2, cancer, kronisk lungesygdom (KOL), hjerte-kar-sygdomme, hæmatologiske sygdomme, astma, demens og leddegigt.

Tabel 2.3 Indlagte covid-19-tilfælde fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet 

Indlagte covid-19-tilfælde fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet 

*Tomme celler betyder ingen eller få tilfælde, som ikke præsenteres af diskretionshensyn til patienterne.

**Korte indlæggelser <12 timer fra de daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer er adskilt her. I Landspatientregistret defineres indlæggelser som hospitalskontakter >12 timer. Da covid-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt og også anvendes til at monitorere hvor mange senge, der dagligt er optaget af covid-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter, som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter, som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer, er inkluderet. Patienter, som har været på intensivafdeling i <12 timer, og patienter, som døde inden for 12 timer efter indlæggelse, vises ikke i denne opgørelse for korte indlæggelser.

(Datakilde: Landspatientregistret, daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer, Sundhedsdatastyrelsen samt Registeret for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser, RUKS, Sundhedsdatastyrelsen).

Tabel 2.4 Indlagte covid-19-tilfælde på intensiv afdeling fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet 

Indlagte covid-19-tilfælde på intensiv afdeling fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet  

(Datakilde: Landspatientregistret, daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer, Sundhedsdatastyrelsen samt Registeret for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser, RUKS, Sundhedsdatastyrelsen)

Dødsfald, dødelighed og komorbiditet

I denne sektion findes:

  • opgørelser over dødelighed
  • det samlede antal dødsfald opgjort på køn, alder og komorbiditet

Dødelighed
Statens Serum Institut overvåger løbende dødsfald relateret til covid-19 ved hjælp af daglige tal for registrerede dødsfald fra CPR-registeret kombineret med covid-19 testresultater.

Læs mere om overvågningsmetoder og fortolkning af data i notatet: Overvågning af dødelighed i Danmark under covid-19 epidemien

Dødeligheden i Danmark følges desuden via EuroMOMO, som også indeholder data for en række andre europæiske lande.

Her kan du gå direkte til de danske tal for dødelighed.

Dødsfald og komorbiditet
Statens Serum Institut overvåger dødsfald blandt covid-19-tilfælde fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet. 

*Komorbiditet er, når en patient på samme tid har en eller flere indbyrdes uafhængige sygdomme eller lidelser, som kan være en risikofaktor for at få alvorlig sygdom og for at dø af covid-19.

I tabellen defineres komorbiditet, når en person indenfor de seneste fem år også har fået en anden diagnose fx diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdomme (blodsygdomme).

At en person er død med komorbiditet, betyder derfor ikke, at den afdøde alligevel ville være død af sin anden sygdom/lidelse. Det betyder til gengæld, at de afdøde personer havde en anden sygdom også, på det tidspunkt de døde inden for 30 dage efter positiv prøve for SARS-CoV-2. Det er dog interessant at kende antallet af døde med komorbiditet, da personer med komorbiditet kan have større risiko for alvorlig sygdom og død. 

Tabel 3.1 Dødsfald blandt covid-19-tilfælde fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet 

Dødsfald blandt covid-19-tilfælde fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet 

(Datakilde: Statens Serum Institut)

Covid-19 på plejehjem

I denne sektion findes:

  • Plejehjemsbeboere, som er testet positiv for covid-19 over tid.
  • Antal testede og bekræftede covid-19-tilfælde blandt plejehjemsbeboere i alt og fordelt på vaccinationsstatus samt dødsfald blandt beboere med covid-19.
  • Antal plejehjem med bekræftede tilfælde og antal plejehjem med testede beboere.

I overvågningen af covid-19 er der særligt fokus på sårbare grupper, herunder plejehjemsbeboere, da de i kraft af alder og komorbiditet er i risikogruppen for alvorlig infektion.

Ved at koble adresseinformation på testede personer og bekræftede covid-19-tilfælde med plejehjemsadresser, er det muligt at få et overblik over covid-19 på plejehjem og følge udviklingen.

I Danmarks 98 kommuner er der omkring 930 plejehjem med over 40.000 beboere. Listen af plejehjemsadresser er udarbejdet og vedligeholdt af Sundhedsdatastyrelsen på baggrund af plejehjemsadresser, fra Plejehjemsoversigten, og cpr-registret. I Plejehjemsoversigten skal alle plejehjem, efter § 192 i serviceloven, plejeboliger fortrinsvis for ældre og friplejeboliger være registreret. Der kan være mangler, og opgørelsen vil ikke nødvendigvis have samme fuldstændighed som opgørelser baseret på nationale registre, men vurderes dog at være tæt på fuldt dækkende. Listen over plejehjem kan findes her. Kommuner opfordres til at melde ind, hvis de bliver opmærksomme på manglende plejeboliger i opgørelsen. Ældre som bor i ældrebolig tilknyttet et plejehjem, medregnes ikke i overvågningen.

Læs mere om covid-19 og plejehjem i Epidemiologisk trend og fokus 24. april 2020

Figur 7.1 Plejehjemsbeboere med bekræftet covid-19 fordelt på prøvetagningsdato

Plejehjemsbeboere med bekræftet covid-19 fordelt på prøvetagningsdato 

(Datakilde: Statens Serum Institut)

Tabel 7.1 Antal bekræftede covid-19-tilfælde blandt plejehjemsbeboere i alt og fordelt på dødsfald blandt beboere med covid-19, antal plejehjem med bekræftede tilfælde, antal tests blandt plejehjemsbeboere og antal plejehjem med testede beboere.

Antal plejehjemsbeboere, dødsfald og plejehjem med covid-19-positive beboere, samt antal testede beboere og plejehjem per uge 

(Datakilde: Statens Serum Institut)

Opgørelserne i tabel 7.1 publiceres hver tirsdag i filen med overvågningsdata (zip-csv). Her er der desuden data længere tilbage i tiden end de 5 uger, der fremgår af tabel 7.1.