Ugentlige opgørelser med overvågningsdata

Her kan du finde ugentlige opgørelser, som ikke findes på SSI's dashboard. Det drejer sig bl.a. om indlagte fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet, positive og testede inden for forskellige brancher, tilfælde blandt plejehjemsbeboere samt tal for regionerne.

Køn og alder

Denne sektion opdateres hver tirsdag kl. 14.

I denne sektion findes:

 • antal testede personer per aldersgrupper og uge
 • incidens per aldersgrupper og uge
 • alder og kønsfordeling på det kumulerede antal bekræftede tilfælde.

Af figur 10.1 fremgår testaktiviteten i syv forskellige aldersgrupper i relation til antal personer i aldersgruppen.  

Figur 10.1 covid-19 Antal testede personer fordelt på aldersgrupper og prøvetagningsuge

COVID-19 Antal tests fordelt på aldersgrupper og prøvetagningsuge

(Datakilde: Statens Serum Institut)

Af figur 10.2 fremgår covid-19-incidensen i syv forskellige aldersgrupper. Der indsamles ikke information om, hvorfor den enkelte er blevet testet, og der kan således ikke skelnes mellem personer, der er testet pga. symptomer og personer, der fx er testet fordi de er nær kontakt til et bekræftet covid-19-tilfælde.

Figur 10.2 covid-19-incidens fordelt på aldersgrupper og prøvetagningsuge

COVID-19-incidens fordelt på aldersgrupper og prøvetagningsuge

(Datakilde: Statens Serum Institut)

Figur 10.3 Antal bekræftede tilfælde fordelt på køn og alder

Antal bekræftede tilfælde fordelt på køn og alder

(Datakilde: Statens Serum Institut)

Tallene bag figur 10.3 findes i en fil med overvågningsdata (zip-csv-fil), som kan downloades. 

Tabel 10.1 Antal bekræftede tilfælde af covid-19 og antal testede personer fordelt på aldersgrupper, samt positivprocenten

Antal bekræftede tilfælde af COVID-19 og antal testede personer fordelt på aldersgrupper, samt positivprocenten

(Datakilde: Statens Serum Institut)

Indlæggelser

Denne sektion opdateres hver tirsdag kl. 14.

I denne sektion findes:
 • et dagligt øjebliksbillede af antallet af indlagte patienter per region, og udviklingen over de seneste 7 dage
 • opgørelser, der viser fordeling af køn, alder og komorbiditet blandt patienter der er eller har været indlagt, og heraf patienter på intensiv afdeling.

Tabel 2.1 og 2.2 viser data der er indrapporteret fra regionernes IT-systemer kl. 7, og er dermed et øjebliksbillede af antal personer, der er indlagt, og heraf antallet af indlagte på intensiv afdeling og på intensiv afdeling i respiratorbehandling – dagens tal (tabel 2.1) og udviklingen de seneste 7 dage (tabel 2.2).

Tabel 2.1 Antal patienter indlagt med bekræftet covid-19 dags dato

Antal patienter indlagt med bekræftet COVID-19 dags dato

(Datakilde: Daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer, Sundhedsdatastyrelsen, Statens Serum Institut)

Tabel 2.2 Udviklingen i antal patienter indlagt med bekræftet covid-19 gennem de seneste 7 dage, opgjort dagligt kl. 7

Udviklingen i antal patienter indlagt med bekræftet COVID-19 gennem de seneste 7 dage, opgjort dagligt kl. 7

(Datakilde: Daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer, Sundhedsdatastyrelsen, Statens Serum Institut)

Tabel 2.3 og 2.4 viser henholdsvis antal indlagte og indlagte på intensiv afdeling fordelt på køn, alder og komorbiditet. Data er baseret på de daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer, som sendes hver dag kl. 7 og 15 og Landspatientregistret (LPR). Indlæggelser omfatter patienter der har været registreret i mindst ét øjebliksbillede eller som ifølge LPR er eller har været indlagt. mere end 12 timer. Indlæggelser registeret i LPR på intensivafdeling inkluderes også når de varer mindre end 12 timer. En indlæggelse er talt med når patienten blev indlagte inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive SARS-CoV-2 prøve. Tilstedeværelse af en komorbiditet (person med underliggende sygdom) er i denne sammenhæng defineret ved en hospitalskontakt inden for de seneste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom.

Tabel 2.3 Indlagte covid-19-tilfælde fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet

Indlagte COVID-19-tilfælde fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet

*Tomme celler betyder ingen eller få tilfælde, som ikke præsenteres af diskretionshensyn til patienterne.

**Korte indlæggelser <12 timer fra de daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer er adskilt her. I Landspatientregistret defineres indlæggelser som hospitalskontakter >12 timer. Da covid-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af covid-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet. Patienter som har været på intensivafdeling i <12 timer og patienter som døde inden for 12 timer efter indlæggelse, vises ikke i denne opgørelse for korte indlæggelser. 

(Datakilde: Landspatientregistret og daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer, Sundhedsdatastyrelsen)

Tabel 2.4 Indlagte covid-19-tilfælde på intensiv afdeling fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet

Indlagte COVID-19-tilfælde på intensiv afdeling fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet

(Datakilde: Landspatientregistret og daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer, Sundhedsdatastyrelsen)

Dødsfald

Denne sektion opdateres hver tirsdag kl. 14. 

I denne sektion findes:

 • det samlede antal dødsfald opgjort på køn, alder og komorbiditet.

Dødeligheden i Danmark følges desuden via EuroMOMO, som også indeholder data for en række andre europæiske lande. Gå direkte til danske tal.

Tabel 3.1 viser antal bekræftede tilfælde, antal af afdøde med bekræftet covid-19, der havde komorbiditet (person med underliggende sygdom), samt fordeling på køn og alder. Komorbiditet er defineret som hospitalskontakt inden for de seneste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom.

Tabel 3.1 Dødsfald blandt covid-19-tilfælde fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet

Dødsfald blandt COVID-19-tilfælde fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet

(Datakilde: Statens Serum Institut)

Regioner og kommuner

Denne sektion opdateres hver tirsdag kl. 14.

I denne sektion findes:
 • covid-19-incidens opgjort per landsdel
 • covid-19-incidens opgjort per region
 • antal testede, bekræftede tilfælde, indlæggelser samt dødsfald fordelt på regioner.   

Tabel 6.1 Antal bekræftede tilfælde af covid-19 per landsdel

Antal bekræftede tilfælde per landsdel

*Hjemløse, turister og personer der endnu ikke har fået opholdstilladelse er ikke inkluderet i opgørelsen (pga. manglende folkeregisteradresse).

(Datakilde: Statens Serum Institut) 

Tabel 6.2 Antal bekræftede tilfælde af covid-19 per region

Antal bekræftede tilfælde per region

*Hjemløse, turister og personer der endnu ikke har fået opholdstilladelse er ikke inkluderet i opgørelsen (pga. manglende folkeregisteradresse).

(Datakilde: Statens Serum Institut)

Tabel 6.3 viser antal testede, bekræftede tilfælde, indlæggelser samt dødsfald fordelt på regioner. Indlæggelser er baseret på tal fra Landspatientregistret, og omfatter patienter der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2-prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Opgørelsen omfatter dødsfald, der er registreret inden for 30 dage efter påvist covid-19-infektion. covid-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Dødsfald er hentet fra CPR-registret og Dødsårsagsregistret.

Tabel 6.3 Antal covid-19-testede, bekræftede tilfælde, indlagte og dødsfald per region

Antal testede, bekræftede tilfælde, indlagte og dødsfald per region

*Hjemløse, turister og personer der endnu ikke har fået opholdstilladelse er ikke inkluderet i opgørelsen (pga. manglende folkeregisteradresse).

(Datakilde: Statens Serum Institut)

Mulige covid-19-udbrud på grundskoler

Denne sektion opdateres hver tirsdag kl. 14.

I denne sektion findes:
 • antal mulige covid-19-udbrud (uge 33-2020, igangværende og nye) per region
 • udviklingen over tid per region
 • udviklingen over tid per skoletrin.   

For at få et nationalt overblik over smittespredning og omfanget af smitte med covid-19 på landets grundskoler, har Danmarks Statistik i samarbejde med Statens Serum Institut etableret en løbende, registerbaseret opgørelse af mulige covid-19-udbrud på grundskoler. Herved bliver det muligt at følge og vurdere udviklingen af covid-19-epidemien og få et bedre datagrundlag til at understøtte eventuelle forebyggende tiltag på skoler. Læs fokusrapport om overvågningen af mulige udbrud på grundskoler fra 18. november.

Datagrundlag
I Danmarks 98 kommuner er der omkring 2.400 grundskoler med knap 700.000 elever.

Tabel 13.1 Antal grundskoler og grundskoleelever per region (Danmark Statistik, eksperimentel statistik)

Region Antal grundskoler   Antal grundskoleelever
Hovedstaden  534  207.191
Sjælland

 420

 101.144
Syddanmark  573  150.662
Midtjylland  566  164.373
Nordjylland  276  68.984
I alt  2.369  692.354

Den følgende opgørelse af mulige udbrud af covid-19 blandt elever på grundskoler er lavet på baggrund af opgørelser fra Danmarks Statistik. En detaljeret beskrivelse af dokumentationen kan findes her. Populationen består af alle elever i grundskolen i skoleåret 2020-2021 i aldersgruppen 5-16 år.

Der arbejdes i opgørelsen med følgende definitioner:

Definition af et muligt udbrud
Tre eller flere elever med covid-19, inden for 14 dage, der går på samme skole og skoletrin. Udbruddet slutter, når der ikke har været en ny elev med en positiv SARS-CoV-2-test i 14 dage.

Definition af igangværende muligt udbrud
Mulige udbrud hvor der er set mindst én elev med covid-19 inden for de seneste 14 dage.

Definition af skoletrin
Indskoling 0-3. klasse (4 klasser)
Mellemtrin 4.-6. klasse (3 klasser)
Udskoling 7.-9. klasse (3 klasser)
10. klasse
Efterskoler

Udviklingen over tid
Opgørelsen medtager antal mulige udbrud med covid-19 på grundskolerne over tid. Da definitionen af et muligt udbrud er tre eller flere elever med covid-19 inden for en 14 dages periode, vil der kunne gå op til 14 dage før et muligt udbrud defineres, og antallet af nye mulige udbrud i den seneste forgangne uge kan dermed være underestimeret. Derfor er opgørelserne for den seneste uge markeret med stiplede linjer i nedenstående grafer.

Begrænsninger

Udbrudsdefinitionen, som er anvendt her, kan ikke fastslå om eleverne faktisk er smittet på skolen. Da opgørelsen er baseret på registre, kan der blandt andet ikke tages hensyn til:

 • husstandssmitte, fx blandt søskende, der går på samme skoletrin
 • at der er større sandsynlighed for at registrere et muligt udbrud på store skoler, selvom de diagnosticerede elever ikke nødvendigvis har haft noget med hinanden at gøre (sporadiske tilfælde)
 • at eleverne kan være smittet uden for skolen.

Da der kan være regionale forskelle på størrelse af skoler mv. vil en sammenligning på tværs af regioner ikke nødvendigvis være retvisende. Men med en fast definition af mulige udbrud er det muligt, at følge og vurdere udviklingen inden for samme geografiske område over tid.

Tabel 13.2 Antal grundskoler med mulige covid-19-udbrud (igangværende og nye) per region

Antal grundskoler med mulige covid-19-udbrud (i alt siden uge 33 2020, igangværende og nye) per region

Figur 13.1 Antal mulige udbrud på grundskoler per region fordelt på ugen for udbruddets begyndelse

Antal mulige udbrud på grundskoler per region fordelt på ugen for udbruddets start

 

Figur 13.2 Antal mulige udbrud på grundskoler per skoletrin fordelt på ugen for udbruddets begyndelse

Antal mulige udbrud på grundskoler per skoletrin fordelt på ugen for udbruddets start

Covid-19 på plejehjem

Denne sektion opdateres hver tirsdag kl. 14.

I denne sektion findes:

 • Plejehjemsbeboere, som er testet positiv for covid-19 over tid.
 • Antal plejehjem, førstegangstestede beboere, bekræftede tilfælde og dødsfald per uge.
 • Antal plejehjem med mindst én beboer testet og mindst én beboer med bekræftet covid-19.

I overvågningen af covid-19 er der særligt fokus på sårbare grupper, herunder plejehjemsbeboere, da de i kraft af alder og komorbiditet er i risikogruppen for alvorlig infektion.

Ved at koble adresseinformation på testede personer og bekræftede covid-19-tilfælde med plejehjemsadresser, er det muligt at få et overblik over covid-19 på plejehjem og følge udviklingen.

I Danmarks 98 kommuner er der omkring 930 plejehjem med over 40.000 beboere. Listen af plejehjemsadresser er udarbejdet og vedligeholdt af Sundhedsdatastyrelsen på baggrund af plejehjemsadresser, fra Plejehjemsoversigten, og cpr-registret. I Plejehjemsoversigten skal alle plejehjem, efter § 192 i serviceloven, plejeboliger fortrinsvis for ældre og friplejeboliger være registreret. Der kan være mangler, og opgørelsen vil ikke nødvendigvis have samme fuldstændighed som opgørelser baseret på nationale registre, men vurderes dog at være tæt på fuldt dækkende. Listen over plejehjem kan findes her. Kommuner opfordres til at melde ind, hvis de bliver opmærksomme på manglende plejeboliger i opgørelsen. Ældre som bor i ældrebolig tilknyttet et plejehjem, medregnes ikke i overvågningen.

Læs mere om covid-19 og plejehjem i Epidemiologisk trend og fokus: plejehjem (24-04-2020)

Figur 7.1 Plejehjemsbeboere med bekræftet covid-19 fordelt på prøvetagningsdato

Plejehjemsbeboere med bekræftet COVID-19 fordelt på prøvetagningsdato

(Datakilde: Statens Serum Institut)

Tabel 7.1 Antal plejehjemsbeboere, dødsfald og plejehjem med covid-19-positive beboere, samt antal førstegangstestede beboere og plejehjem per uge

Antal plejehjemsbeboere, dødsfald og plejehjem med COVID-19-positive beboere, samt antal testede beboere og plejehjem per uge

(Datakilde: Statens Serum Institut)

Tabel 7.2 Antal plejehjem i alt, antal med mindst én testet beboer (% af alle plejehjem) og med mindst én covid-19-positiv beboer (% af alle plejehjem), samt tal fra den seneste uge per region

Antal plejehjem i alt, antal med mindst én testet beboer (% af alle plejehjem) og med mindst én COVID-19-positiv beboer (% af alle plejehjem), samt tal fra den seneste uge per region

(Datakilde: Statens Serum Institut)

Branchefordelte opgørelser over covid-19-testede og -positive

I denne sektion kan du se branchefordelte opgørelser over covid-19-testede og –positive.

Opgørelserne er udarbejdet af Sundhedsdatastyrelsen og opdateres hver tirsdag kl. 14.

covid-19 - branche- og arbejdsmarkedstilknytning - uge 48 (pdf)

covid-19 og ansatte inden for social- og sundhedsvæsenet - uge 48 (pdf)

covid-19 og ansatte inden for institutioner og undervisning - uge 48 (pdf)

Se også ugentlig udvikling for branche- og arbejdsmarkedstilknytning, akkumuleret, uge 10 og frem. Bemærk, at ugentlig udvikling for branche og arbejdsmarkedstilknytning indeholder tidsserie for smittede. Frem til og med 13. oktober var tillige en tidsserie for førstegangstestede. I takt med flere og flere gentagne test har denne opgørelse mistet sin relevans.

Kontakttal

Denne sektion opdateres hver tirsdag kl. 14.

Status for en epidemi vurderes bl.a. ud fra kontakttallet (tidligere kaldt ’smittetrykket’) samt antallet af nye smittede eller indlagte. Kontakttallet er en epidemiologisk indikator, der beskriver hældningen af epidemikurven. Kontakttallet er et gennemsnit af det antal personer en smittet smitter i den aktuelle befolkning. Kontakttallet afspejler, hvor gode folk er til at holde afstand og vaske hænder samt hvor mange, der er immune. Kontakttallet siger derimod ikke noget om hvorvidt der er mange eller få, der er smittede.

Hvis kontakttallet er over 1 vokser epidemien, hvis det er under 1, aftager epidemien. I en epidemisituation med lav forekomst af smitte vil svingninger omkring 1 være forventeligt. Hvis kontakttallet er i vedvarende stigning, er der grund til særlig opmærksomhed.

Læs mere om definition og beregning af kontakttal i sektionen Kontakttal og prognoser på covid-19-udbrudssiden og i ekspertrapporten Incidens og fremskrivning af covid-19 tilfælde (pdf), samt Epidemiologisk trend- og fokusrapport om covid-19 og kontakttal (pdf).

Kontakttal kan beregnes på forskellige måder. Nedenfor vises de nyeste beregnede kontakttal baseret på hhv. indlagte patienter og bekræftede covid-19-tilfælde.

Per den 27. oktober vises kontakttallet for bekræftede tilfælde, justeret for ændringer i testaktivitet. Regnemetoden er beskrevet detaljeret i ekspertrapporten Incidens og fremskrivning af covid-19 tilfælde (pdf). I det opdaterede kontakttal indgår ikke, som tidligere, en hensyntagen til om de bekræftede covid-19-tilfælde var smittet i udlandet. Oplysninger om rejseaktivitet er fortsat mangelfulde, og denne ændring har derfor kun meget lille betydning for beregningen af det aktuelle kontakttal. Der arbejdes på, at der fremadrettet også kan tages højde for tilfælde smittet i udlandet, i den nye metode til beregning af kontakttallet. 

Testresultater for gennemførte test på en given dag, indrapporteres løbende i de efterfølgende dage. Først efter tre døgn, vurderes der at være tilstrækkeligt indrapporterede testresultater, til at kunne beregne aktuelle kontakttal. Derfor udelades de sidste tre dages datapunkter i beregninger af kontakttallene, opgjort på en given dag.

Fakta boks for beregning af kontakttallet for bekræftede tilfælde

Kontakttallet for bekræftede tilfælde korrigeres for testaktivitet, ved at opløfte det daglige bekræftede antal covid-19 tilfælde i korrektionsfaktoren β.

Det estimerede β opsummerer de komplicerede forhold, der afgør hvilket udsnit af befolkning, der bliver testet. Det er altså forventeligt at estimatet af β vil ændre sig i fremtiden, hvis teststrategien ændres. Dette kunne for eksempel være hvis antal prøver øges markant, eller hvis prøver i større eller mindre grad rettes mod specifikke grupper.

I beregningen af kontakttallet for bekræftede tilfælde, indgår en antagelse om en generationstid på 4,7 dage, som er antal dage fra at et primært tilfælde bliver smittet til et sekundært tilfælde bliver smittet. Herudover er der indlagt en tidsforskydelse på 7 dage, som følge af den periode der går fra, at en person smittes, til denne bliver testet positivt. Kontakttallet afspejler således de smittebegivenheder der har fundet sted.

Kontakttallet udglattes over en periode på 7 dage for at mindske tilfældige fluktuationer fra dag til dag. Det betyder i praksis, at det senest beregnede kontakttal er baseret udelukkende på tidligere datapunkter, altså en udglatning bagudrettet i 7 dage. Derefter vil udglatningen være tiltagende symmetrisk i midten af tidsrækken, for til sidst at aftage eksponentielt. Metoden til udglatning forbedrer derved løbende estimaterne af kontakttallet. Det betyder også, at der hver uge kan forventes ændringer i de historiske kontakttal, som skyldes denne udglatning. Som et eksempel kan ses, at et tidligere estimeret kontakttal ændrer sig med en decimal fra uge til uge. Der er altså tale om små ændringer, der forventeligt vil ligge indenfor det estimerede sikkerhedsinterval for kontakttallet.

Figur 12.1 Kontakttal estimeret på prøvedatoer for bekræftede covid-19-tilfælde i Danmark, korrigeret for ændringer i testaktivitet

Kontakttallet udglattes løbende over en periode på 7 dage for at mindske tilfældige fluktuationer fra dag til dag. Det betyder i praksis at tidligere estimerede kontakttal kan ændre sig fra uge til uge, men forventeligt vil ligge indenfor det estimerede sikkerhedsinterval for kontakttallet. Læs nærmere i fakta boks for beregning af kontakttallet for bekræftede tilfælde.

Figur 12.1 Kontakttal estimeret på prøvedatoer for bekræftede COVID-19-tilfælde i Danmark, korrigeret for ændringer i testaktivitet

(Datakilde: Statens Serum Institut)

Kontakttallet for indlagte beregnes fortsat som hidtil. Dvs. at der tages hensyn til om de bekræftede covid-19-tilfælde var smittet i udlandet, ligesom det antages, at generationstiden imellem et primært tilfælde og et sekundært tilfælde er 4,7 dage. I beregningen er der ikke foretaget en tidsforskydning, hvorved der ikke tages højde for forsinkelsen der går fra en person smittes, til denne udvikler symptomer (ca. 4-6 dage) og yderligere ca. 4-7 dage før indlæggelse.

Kontakttallet for indlagte, estimeres ligesom kontakttallet for bekræftede tilfælde, på baggrund af et tidsvindue på 7 dage (udglatningstiden) og der kan derfor gå et par dage, før ændringer kommer til udtryk i kontakttallet, afhængig af hvor stort faldet eller stigningen er.

Figur 12.2 Kontakttal estimeret på prøvedatoer for indlagte covid-19-tilfælde i Danmark, med hensyntagen til om de var smittet i udlandet eller i Danmark

Kontakttal estimeret på prøvedatoer for indlagte COVID-19-tilfælde i Danmark, med hensyntagen til om de var smittet i udlandet eller i Danmark

(Datakilde: Statens Serum Institut)

Tallene bag figur 12.1 og 12.2 findes i en fil med overvågningsdata (zip-csv-fil), som kan downloades.

Download fil med overvågningsdata
Alle hverdage kl. 14 publicerer vi en fil med overvågningsdata, som man kan downloade.

Daglige covid-19-nøgletal
De daglige nøgletal for covid-19 findes på www.ssi.dk/covid19data. Her er en vejledning til dashboardet.

Dashboard med overvågningsdata for covid-19