Prævalensundersøgelse af covid-19

Statens Serum Institut (SSI) gennemfører løbende undersøgelser af forekomsten af covid-19 blandt repræsentative udsnit af befolkningen.

Prævalensundersøgelse af covid-19

Et kendskab til antallet af personer i samfundet, der har været smittet med covid-19, er et vigtigt element i håndteringen af covid-19-epidemien. Det bruges som en del af grundlaget for de sundhedsfaglige beslutninger, der træffes i forbindelse med epidemibekæmpelsen.

Formålet med undersøgelsen

Undersøgelsens formål er løbende at levere data for hvor stor en andel af hele befolkningen, der har været smittet med covid-19, med og uden symptomer. I det omfang datamaterialet tillader det, er formålet med undersøgelsen også at kunne udtale sig om smitte regionalt og i udvalgte befolkningsgrupper, herunder forskellige aldersgrupper. Fra og med fjerde runde af undersøgelsen er en del af formålet også at anslå, den samlede modstandsdygtighed mod ny coronavius i befolkningen både på grund af tidligere smitte og covid-19-vaccination..

Undersøgelsen består på nuværende tidspunkt af en antistoftest (med blodprøvetagning og ELISA-test) samt et spørgeskema.

Hovedformålet med antistoftesten/blodprøvetesten er at måle seroprævalens i den danske befolkning og derved måle andelen af befolkningen, der allerede har været smittet med covid-19 (målt ved at have udviklet antistoffer).

Hvad betyder prævalens og seroprævalens?
Prævalens er et begreb som anvendes inden for epidemiologien. Det udtrykker hvilken andel (procentdel) af en befolkning, der har en bestemt tilstand (ofte en sygdom) på et givet tidspunkt. Når man bestemmer niveauet af en sygdom ud fra blodprøver, taler man om en seroprævalens.

Hvordan udføres undersøgelserne?

Undersøgelsen foregår i regi af TestCenter Danmark og udføres periodisk. Borgere udvælges tilfældigt i CPR-registret. Man skal have bopæl i Danmark og være 12 år gammel eller ældre for at kunne blive udvalgt Herved bliver undersøgelsen som udgangspunkt repræsentativ for hele den danske befolkning.

SSI sender et invitationsbrev til de udvalgte borgere med et tilbud om at bestille tid til antistoftest i en af TestCenter Danmarks (samfundssporets) teststationer. Borgere, der allerede er blevet vaccineret bliver ikke inviteret til at deltage, da de allerede må formodes at have antistoffer. Invitationsrevet indeholder også et link til et elektronisk spørgeskema, hvor man bl.a. bliver spurgt, om man har oplevet symptomer på luftvejsinfektion.

Borgere, der ønsker at deltage kan bestille tid til at få foretaget en blodprøve på en teststation. Blodprøven køres til SSI og undersøges i laboratoriet med en ELISA test (Wantai), der påviser totalt immunoglobin mod SARS-CoV-2. Denne test har en høj præcision.

Hvem har igangsat undersøgelsen?

I den politiske aftale vedrørende udvidelse af første fase af genåbningen fra april 2020 fremgår det, at der skal testes et repræsentativt udsnit af befolkningen, så udviklingen af covid-19 kan følges. Sundheds- og Ældreministeriet bad på den baggrund SSI om at varetage sådanne undersøgeler. Et ekspertudvalg opstillede i april og maj forslag til et samlet design for en sådan befolkningsundersøgelse og undersøgelsen blev sat i gang i maj 2020. Sigtet har været at opnå repræsentative resultater om modstandsdygtigheden modcovid-19 i befolkningen flere steder i landet, som kan indgå i den løbende overvågning af epidemiens udvikling og i planlægningen af tiltag mod epidemien.

Resultater af prævalensundersøgelsen

Invitationerne til prævalensundersøgelsen sker af flere omgange og resultaterne offentliggøres løbende. Resultaterne er beskrevet kort nedenfor.

Del 1. Befolkningsundersøgelse med 5.200 inviterede, uge 20 og 21

I den første del befolkningsundersøgelsen, blev i alt 5.200 danskere, der er fyldt 18 år og bosat i Danmark, tilfældigt udvalgt. På det tidspunkt omfattede undersøgelsen borgere fra 30 kommuner, idet kun fem teststationer var aktive, én i hver region.

Resultaterne blev opgjort d. 9. juni 2020. Ud af de 5.200 inviterede havde 2.427 (47%) valgt at blive testet. Heraf blev 34 fundet positive. Det svarer til en seroprævalens på 1,2% (95%-konfidensinterval 0,7-1,7).

Læs mere om undersøgelsen og resultaterne i notatet: Nye foreløbige resultater fra den repræsentative seroprævalensundersøgelse af covid-19

Del 2. Befolkningsundersøgelse med 18.000 inviterede, uge 34-36

I forbindelse med undersøgelsen blev 18.000 borgere på 12 år eller ældre og bosat i Danmark tilfældigt udvalgt og inviteret til at deltage. Der blev sendt invitationer ud henover en periode på tre uger: uge 34, 35 og 36. På dette tidspunkt kunne 17 teststationer udføre blodprøvetagningen og undersøgelsen omfattede borgere i hele landet (undtagen Færøerne og Grønland).

Resultater

Undersøgelsens vigtigste resultater:

 • Resultaterne fra den nationale prævalensundersøgelse tydede på, at 2,2% (sikkerhedsinterval (SI): 1,8% – 2,6%) af den danske befolkning over 12 år, havde været smittet med SARS-CoV-2 frem til den 15. august 2020. Det svarede til omkring 90.000- 130.000 personer i aldersgruppen fra 12 år og derover. Det var således kun en lille del af befolkningen, der indtil den 15. august 2020 havde været smittet med covid-19. Langt den største del af befolkningen var således stadig i risiko for at blive smittet med sygdommen.
 • Antistof-prævalensestimatet var omkring 1 procentpoint højere end ved første runde af undersøgelsen, som blev udført i maj 2020. Her havde 0,7%-1,7% af deltagerne målbare antistoffer.
 • Selvom andelen med antistoffer (prævalensen) stadig var lav, viste resultaterne forskelle mellem borgerne fra de fem regioner. Dvs., at epidemien ikke havde ramt Danmark ens. Udbredelsen var på det tidspunkt højest i Region Hovedstaden og lavest i Region Nordjylland.
 • covid-19 havde endvidere spredt sig forskelligt mellem forskellige aldersgrupper. Der sås en tendens til faldende prævalens af antistoffer med alderen. Mere end dobbelt så mange af de unge mellem 20-29 år havde målbare antistoffer mod SARS-CoV-2 sammenlignet med hele befolkningen.
 • Undersøgelsen viste også, at lidt under halvdelen af de borgere, som havde været smittet med SARS-CoV-2, ikke mindes at have haft symptomer på sygdom i perioden siden 1. februar 2020. Resultaterne skal tolkes med det forbehold, at kun omkring 1/3 af de inviterede borgere valgte at deltage i undersøgelsen og få taget en antistof-test, og knap halvdelen af disse besvarede det medfølgende spørgeskema om symptomer.

Læs mere om undersøgelsen og resultaterne i notatet: Den Nationale Prævalensundersøgelse – Resultater af antistofundersøgelse med 18.000 inviterede deltagere, uge 34-36, den 7. oktober 2020.

Del 3. Befolkningsundersøgelse med 70.000 inviterede, uge 38-51

I forbindelse med undersøgelsen blev 70.000 borgere på 12 år eller ældre og bosat i Danmark tilfældigt udvalgt og inviteret til at deltage. Der blev sendt invitationer ud henover en periode på 14 uger: uge 38-51, 2020. På dette tidspunkt kunne 17 teststationer udføre blodprøvetagningen og undersøgelsen omfattede borgere i hele landet (undtagen Færøerne og Grønland).

Resultater

Undersøgelsens vigtigste resultater:

 • Resultaterne fra den nationale prævalensundersøgelse tyder på, at prævalensen er stigende og at 3,9% (sikkerhedsinterval (SI): 3,3% – 4,6%) af den danske befolkning over 12 år, har været smittet med SARS-CoV-2 frem til begyndelsen af december 2020.
 • Selvom der har været et højt smittetryk i december måned efter målingen, og vaccinationerne nu er startet, er langt den største del af befolkningen stadig i risiko for at få covid-19.
 • Antistof-prævalensestimatet er omkring 1,8 procentpoint højere end ved anden runde af undersøgelsen, som blev udført i august 2020.
 • Epidemien har ikke ramt Danmark ens. Udbredelsen har været højest i Region Hovedstaden.
 • Siden august 2020 ser det ud til, at covid-19 har spredt sig til de 12-19 årige, hvor prævalens af antistoffer er steget med en faktor 4, så den er på niveau med de 20-29 årige – den aldersgruppe som har den højeste prævalens af antistoffer. Hos personer mellem 20-29 år, er prævalensen steget med 2,7 procentpoint. At mange yngre mennesker har været ramt af sygdommen i efteråret afspejles også i den øvrige overvågning af epidemien.
 • Undersøgelsen viser også, at lidt under en tredjedel af de borgere, som har været smittet med SARS-CoV-2, ikke mindes at have haft symptomer på sygdom i perioden siden 1. februar, dette er lavere end målingen i august 2020.
 • Der var 2-3 gange så mange i befolkningen, der var antistof-positive, i forhold til hvor mange der var testet PCR-positive i befolkningen. Dette tal (som har været kaldt ’mørketallet’) var lavere end i tidligere undersøgelsesrunder, måske fordi PCR-testaktiviteten i efteråret har været højere end tidligere.
 • Deltagelsen i undersøgelsen er faldet og ligger nu på 25%.

Læs mere om undersøgelsen og resultaterne i notatet: Resultaterne fra 3. runde af antistofundersøgelse med 70.000 inviterede deltagere, uge 38-51, 2020.

Del 4. Befolkningsundersøgelse med 50.000 udtrukne borgere, uge 09-12, 2021

I forbindelse med undersøgelsen blev 50.000 borgere på 12 år eller ældre og bosat i Danmark tilfældigt udtrukket. Af disse, blev kun de borgere, der endnu ikke havde påbegyndt covid-19-vaccination inviteret til at deltage. Der blev sendt invitationer ud henover en periode på fire uger: uge 9 til 12, 2021. Sytten teststationer kunne tage blodprøver, og undersøgelsen omfattede borgere i hele landet (undtagen Færøerne og Grønland).

 • Resultaterne fra den nationale prævalensundersøgelse tyder på, at 7,0 % (sikkerhedssinterval (SI): 6,6-7,4%) af den danske befolkning over 12 år, har været smittet med SARS-CoV-2 frem til begyndelsen af marts 2021. Det svarer til omkring 325.000-375.000 personer. Prævalensen er hermed næsten fordoblet siden sidste måling i starten af december 2020, hvor 3,9% (SI: 3,3% – 4,6%) havde antistoffer.
 • Når man sammenligner med, hvor mange danskere der i begyndelsen af marts 2021 var blevet konstateret positive for ny coronavirus med PCR-test i løbet af hele epidemien, tyder seroprævalensen på, at der for hver person på 12 år og derover, der er blevet testet positiv, er mindre end én uopdaget infektion. Ser man alene på forskellen siden 3. runde, så estimeres det, at der for hver gang tre personer er smittet, så identificeres to af dem i overvågningen.
 • Lægger man andelen i befolkningen, som er vaccinerede, til den andel som er ikke-vaccineret og ifølge denne undersøgelse har haft en infektion med SARS-CoV-2, omfatter det 19% af befolkningen. Der er stor variation i forhold til alder; flere unge har været smittede, mens det overvejende er de ældre, der er blevet vaccineret.
 • En lille del (4,8%) af de antistof-testede var tidligere diagnosticeret med covid-19 ved en PCR-test, 97,1% af disse havde målbare antistoffer mod SARS-CoV-2.

Resultaterne skal tolkes med det forbehold, at kun omkring 1/4 af de inviterede borgere valgte at deltage i undersøgelsen og få taget en antistof-test. Dette er på niveau med tredje runde, men færre end ved første og anden undersøgelsesrunde, hvor knap hhv. halvdelen og en tredjedel af de inviterede deltog.

Læs mere om undersøgelsen og resultaterne i notatet: Resultaterne fra 4. runde af antistofundersøgelse med 50.000 udtrukne deltagere, uge 09-12, 2021.

Del 5. Befolkningsundersøgelse med 75.000 udtrukne borgere, uge 19-23, 2021

I forbindelse med undersøgelsen blev 75.000 borgere på 12 år eller ældre og bosat i Danmark tilfældigt udtrukket. Af disse, blev kun de borgere, der endnu ikke havde påbegyndt covid-19-vaccination inviteret til at deltage. Der blev sendt invitationer ud fire gange henover en periode på fem uger: uge 19 til 23, 2021.

Resultaterne fra den nationale prævalensundersøgelse tyder på, at:

 • 8,6% (95% konfidensinterval (KI): 7,6% - 9,6%) af den danske befolkning over 12 år, har været smittet med SARS-CoV-2 frem til slutningen af maj 2021. Det svarer til mellem 386.000 og 488.000 personer. Prævalensen er hermed steget 1,6 procentpoint siden sidste måling i starten af marts 2021, hvor 7,0% (KI: 6,6% – 7,4%) havde antistoffer.
 • Når man sammenligner med, hvor mange danskere der i slutningen af maj var blevet konstateret positive for SARS-CoV-2 ved PCR-test i løbet af hele epidemien, tyder seroprævalensen på, at for hver person på 12 år og derover, der er blevet testet positiv, er der mindre end én uopdaget infektion.
 • Lægger man andelen i stikprøven, som er vaccinerede, til den andel som er ikke-vaccineret og ifølge denne undersøgelse har haft en infektion med SARS-CoV-2, omfatter det 54% af befolkningen. Der er stor variation i forhold til alder, i slutningen af maj var det overvejende borgere over 40 år, der var blevet vaccineret.
 • En lille del af de antistof-testede var tidligere diagnosticeret med SARS-CoV-2 ved en PCR-test, 94% af disse havde målbare antistoffer mod SARS-CoV-2.

Resultaterne skal tolkes med det forbehold, at kun omkring 14% af de inviterede borgere valgte at deltage i undersøgelsen og få taget en antistof-test. Dette er væsentlig lavere end i de foregående runder, idet ca. 1/4 deltog i fjerde runde, 1/3 deltog i tredje runde og ca. 1/2 deltog i første og anden runde.  

Læs mere om undersøgelsen og resultaterne i notatet: Resultaterne fra 5. runde af antistofundersøgelse med 75.000 udtrukne deltagere, uge 19-23, 2021.

Notater og rapporter fra Den Repræsentative Prævalensundersøgelse

Videnskabelig artikel: Prevalence of SARS-CoV-2 antibodies in Denmark: nationwide, population-based seroepidemiological study, samlet rapportering af alle antistofundersøgelserne i 2020

Notat: Resultaterne fra 5. runde af antistofundersøgelse med 75.000 udtrukne deltagere, uge 19-23 2021, den 21. juli 2021(pdf)

Notat: Resultaterne fra 4. runde af antistofundersøgelse med 50.000 udtrukne deltagere, uge 09-12 2021, den 4. maj 2021 (pdf)

Notat: Resultaterne fra 3. runde af antistofundersøgelse med 70.000 inviterede deltagere, uge 38-51 2020 den 14. januar 2021 (pdf)

Notat: Den Nationale Prævalensundersøgelse – Resultater af antistofundersøgelse med 18.000 inviterede deltagere, uge 34-36, den 7. oktober 2020 (pdf)

Notat: Nye foreløbige resultater fra den repræsentative seroprævalensundersøgelse af covid-19, den 29. juni 2020 (pdf)

Notat: Status på PCR-undersøgelsen i de nationale prævalensundersøgelser, den 24 juni 2020 (pdf)

Notat: Resultater fra PCR-prævalensundersøgelse, den 16. juni 2020 (pdf)

Notat: Foreløbige resultater fra den repræsentative seroprævalensundersøgelse af covid-19, den 20. maj 2020 (pdf)

Rapporter fra ekspertudvalget

Inddragelse af børn i de nationale prævalensundersøgelser, 23. juni (pdf)

Stikprøvedesign til en løbende repræsentativ undersøgelse af befolkningen, den 7. maj (revideret 13. maj) (pdf)